Szukaj o Ogrodach

Pozwolenie na wycinkę drzew

Autorem artykułu jest SYMBIOT


Sprawy związane z usuwaniem drzew i pozwoleniami na wycinkę drzew reguluje Ustawa o ochronie przyrody z 14 kwietnia 2004 roku. Ważne, aby procedurę uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew przeprowadzić prawidłowo, gdyż za bezprawne usunięcie drzewa, nawet z własnej posiadłości, grożą bardzo wysokie kary pieniężne.
Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wymaga zezwolenia. Należy pamiętać, że nie wszystkie wnioski są rozpatrywane pozytywnie. Dużo zależy od tego, jaki powód wnioskodawca poda jako uzasadnienie swojej prośby o zezwolenie. Zezwolenie na usunięcie drzew wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek posiadacza nieruchomości lub właściciela urządzeń, które znajdują się na nieruchomości, ale w przypadku gdy rosnące drzewa zagrażają ich funkcjonowaniu. Czasem wymagana jest zgoda wojewódzkiego konserwatora przyrody, uzgodnienie z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska lub dyrektorem parku narodowego. Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew i krzewów w inne miejsce lub wprowadzenie nasadzeń zastępczych, w ilości nie mniejszej niż liczba usuniętych drzew lub krzewów.
Pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie jest wymagane w przypadku: lasów (jest to regulowane ustawą o lasach), drzew owocowych, plantacji drzew i krzewów, drzew których wiek nie przekracza 10 lat, drzew w ogrodach botanicznych i zoologicznych oraz drzew rosnących na wałach i będących przeszkodami kolejowymi lub lotniczymi.
Osoba, która zamierza usunąć drzewa lub krzewy powinna złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu gminy lub urzędu miasta. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
- imię i nazwisko oraz adres właściciela nieruchomości;
- tytuł prawny władania nieruchomością;
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
- obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm nad poziomem gruntu;
- przeznaczenie gruntu, na którym znajdują się drzewa lub krzewy;
- przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
- wielkość powierzchni z której zostaną usunięte krzewy;
- mapę określającą lokalizacje drzew i krzewów na terenie nieruchomości.
Należy pamiętać, że za usunięcie drzew lub krzewów naliczana jest opłata. Opłaty nalicza i pobiera organ odpowiedzialny za wydanie zezwolenia. W niektórych przypadkach nie pobiera się opłat, np. gdy drzewa zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
---

Artykuł pochodzi z serwisu
http://artelis.pl/artykuly/33209/pozwolenie-na-wycinke-drzew

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz